Rozeznanie rynku nr 1/ŚCR/S/OP/2021 z dnia 29.07.2021 dotyczące kompleksowej realizacji kursu opiekun/ka osób starszych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu opiekun/ka osób starszych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym dla 10 Uczestników/czek w ramach realizacji Zadania nr 3 w projekcie „ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działania RPSW.10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałania RPSW.10.02.01 1.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe), nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.02.01-26-0001/20

Rozeznanie rynku nr 1/ŚCR/S/OP/2021 >>

Formularz oferty >>