Rozeznanie rynku nr 2/ŚCR/S/OP/2022 z dnia 16.02.2022 dotyczące kompleksowej realizacji kursu opiekun/ka osób starszych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym nabycie kwalifikacji w zakresie opieki nad osobami starszymi

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego z siedzibą Sielec 1A, 39 – 120 Sędziszów Małopolski  zaprasza do złożenia oferty na kompleksową realizację kursu opiekun/ka osób starszych wraz z egzaminem kwalifikacyjnym potwierdzającym nabycie kwalifikacji w zakresie opieki nad osobami starszy

 w ramach realizacji Zadania nr 3 w projekcie „ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ROZWOJU Aktywizacji Zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej 10 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe), nr wniosku o dofinansowanie RPSW.10.02.01-26-0001/20.

Rozeznanie rynku nr 2/ŚCR/S/OP/2022 >> do pobrania

Formularz oferty >> do pobrania